Zoeken

Vacature lid Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid

Gepubliceerd op 17 juni 2022

De Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid

Ambulance Rotterdam-Rijnmond ARR heeft als RAV de plicht om toezicht geregeld te hebben. Vanaf 1 januari 2021 is ARR opgenomen in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en dus onderdeel geworden van het publieke domein. Het Algemeen Bestuur van de VRR houdt daarmee toezicht op de ARR. In deze voor Nederland specifieke situatie heeft de Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid een belangrijke rol.

De Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid (AKV) heeft tot doel het Algemeen Bestuur te ondersteunen in haar intern toezichthoudende, advies- en klankbordrol inzake de kwaliteit en veiligheid van zorg voor patiënten van de RAV.

De AKV informeert het Algemeen Bestuur duidelijk en tijdig over belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg. Tevens verschaft de AKV jaarlijks een verslag met haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen aan het Algemeen Bestuur.

Duiding

De AKV dient te voorkomen dat het Algemeen Bestuur verrast wordt door bijvoorbeeld bevindingen van de IGJ met betrekking tot kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg. De AKV heeft hiervoor een toetsingskader opgesteld op basis waarvan zij haar taken kan uitvoeren.

Het toetsingskader is een van de instrumenten die de AKV inzet om de kwaliteitsverbetering van zorg te monitoren en om te kunnen rapporteren aan het Algemeen Bestuur. Tevens kan de AKV de bevindingen bespreken met de uitvoeringsorganisatie ARR.

Het toetsingskader omvat naast sectorale en/of wettelijke afspraken ook afspraken die gemaakt zijn met ARR in het kader van jaarplannen en meerjarenbeleidsplannen.

Wettelijke en sectorale afspraken:

 1. Kwaliteitskader ambulancezorg
 2. Kwaliteitskader Spoedzorgketen
 3. Ambulancezorg CQI
 4. HKZ Norm
 5. NEN7510 Norm

Jaarplannen / meerjarenbeleidsplan

De AKV zal bij het prioriteren van haar activiteiten rekening houden met de jaarplannen van de ARR. In de jaarplannen worden acties uitgezet om te (blijven) voldoen aan de signalen uit de kwaliteitskaders. Tevens worden in de jaarplannen acties opgenomen om kwaliteit van zorg te verbeteren (ambitie) en worden acties opgenomen gebaseerd op rapportages van (interne) audits welke zijn gehouden in het kader van certificering HKZ en NEN7510.

Samenstelling

De Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid bestaat uit maximaal vijf leden, waaronder de voorzitter. De voorzitter is lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, niet zijnde lid van het Dagelijks Bestuur.

De commissie is zodanig samengesteld dat:

 • Er voldoende affiniteit met de doelstelling van de Ambulancedienst Rotterdam-Rijnmond aanwezig is;
 • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • Affiniteit met patiënten en patiëntenraden aanwezig is;
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is; zoals bijvoorbeeld zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en/of bedrijfskundige achtergronden, waarbij de leden van de commissie ten opzichte van elkaar en de commissie onafhankelijk kritisch opereren;
 • Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het Algemeen Bestuur.

Algemene eisen

 • Affiniteit met de doelstelling van de ARR;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen om het beleid van de ARR en het functioneren van directie Ambulancedienst te toetsen;
 • Het vermogen om advies in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Voldoende tijd voor de vervulling van zijn of haar functie.

Specifieke eisen

In de Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid is in ieder geval ervaring voorhanden op de volgende vier gebieden:

 • (Openbaar) bestuur;
 • Gezondheidszorg, zo mogelijk in combinatie met ambulancezorg;
 • Financiën.

Specifieke eisen (Gezondheidszorg)

 • Brede kennis en ervaring in de gezondheidszorg;
 • Kennis van de keten en de positie van ambulancezorg daarin;
 • Ervaring met het werken met kwaliteitskaders in de zorgsector;
 • Kennis van toetsen en auditen van kwaliteit in de zorg.

Specifieke eisen (Financieel perspectief)

 • Ervaring met het toetsen van haalbaarheid van ambitie en uitvoering van kwaliteits- en veiligheidsprocessen in relatie tot toegekende budgetten.

Teamsamenstelling

De Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling, die recht doet aan de maatschappelijke diversiteit.

Huidige vacatures

Bij Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) is een positie van lid van de Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid vacant geworden. Hierdoor is er een vacature voor een lid met het profiel Gezondheidszorg. De kandidaat heeft:

 • Specifieke deskundigheid op het gebied van de (acute) gezondheidszorg en de ontwikkelingen in de keten van de acute zorg;
 • Zicht op de veranderende rol van de overheid en de ontwikkelingen in de (gezondheids-)zorg;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Academisch werk- en denkniveau.

Overige informatie

De Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid vergadert in de regel viermaal per jaar. Daarnaast kan er sprake zijn inzet in commissieverband of ad hoc inzet. De leden van de Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid ontvangen een honorarium dat past binnen de kaders van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp.

De procedure

30 juni 2022

Sluiting reactietermijn

1 juli – 9 juli 2022

Reacties naar selectiecommissie

Secretaris

1 juli – 9 juli 2022

Brief- en CV selectie

Selectiecommissie

25 juli – 29 juli 2022

Selectiegesprekken

Selectiecommissie

1 aug – 5 aug 2022

Voordracht kandidaten aan leden Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid

Selectiecommissie

8 aug – 12 aug 2022

Voordracht aan Algemeen Bestuur VRR

Voorzitter Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid

Schriftelijk

Benoeming door Algemeen Bestuur VRR

Algemeen Bestuur VRR

Het lid wordt op voordracht van de Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid benoemd door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid draag zelf zorg voor de selectieprocedure.

Informatie

Uw belangstelling kunt u uitsluitend digitaal kenbaar maken door brief en CV via e-mail te zenden t.a.v. de heer P. de Jong, voorzitter van de Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid, op e-mailadres recruitment@vr-rr.nl

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer P. de Jong, voorzitter van de Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid, per e-mail: pe.dejong@westvoorne.nl . Voor informatie over de procedure kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer L.J.O. Manders, manager Zorgkwaliteit en Innovatie op tel. 06 – 13254604.

Solliciteren op vacature lid Adviescommissie Kwaliteit en Veiligheid (yellowyard.nl)


dsc_3643