Zoeken

Visitatierapport ARR officieel gepubliceerd

Gepubliceerd op 6 november 2023

Onder de titel “Ambulance Rotterdam-Rijnmond: geen woorden maar daden” is het officiële visitatierapport vanuit AZN gepubliceerd. Graag maken we jullie hier deelgenoot van! Het rapport is overzichtelijk opgebouwd rond zeven kernthema’s die als rode draad door de visitatie heen liepen:

  • Goed (zorg)bestuur
  • Beschikbare en bereikbare zorg
  • Samenwerking in de keten
  • Professionaliteit en medisch management
  • HR-beleid
  • Continu verbeteren
  • Patiënt centraal

De uitwerking rond deze kernthema’s komt de toegankelijkheid en leesbaarheid van het rapport zeer ten goede. Ook zorgt deze opbouw ervoor dat rapporten van verschillende visitaties in de toekomst onderling vergelijkbaar zijn. Aan het eind van het rapport zijn de “highlights” per thema samengevat. Daarmee is in één oogopslag helder wat de sterke punten en aandachtspunten zijn.

In de nieuwe Wet ambulancezorgvoorzieningen (Waz) is het uitvoeren van een visitatie vastgelegd. Het principe daarbij is dat regio’s elkaar onderling visiteren. De sector ontwikkelt hiermee een zelflerend en zelfreflecterend vermogen waarmee het kwaliteitsniveau van de gehele sector wordt verhoogd.

ARR is één van de drie pilotregio’s die meedoet aan de eerste visitaties binnen de ambulancesector. Behalve dat kennis en ervaringen op de inhoud worden uitgewisseld, denkt ARR ook mee over de definitieve vormgeving van de visitaties richting de toekomst. Zo is in het programma geëxperimenteerd met parallelsessies waarbij de visitatiecommissie in twee subgroepen werd opgesplitst. Op deze manier kon aan twee verschillende thema’s tegelijkertijd aandacht besteed worden met meer ruimte voor diepgang. Dit is goed bevallen en zal vast onderdeel worden van toekomstige visitaties.

Het eindrapport is een openbaar document en wordt gepubliceerd op de eigen website en de site van branchevereniging AZN. Ook wordt het rapport toegestuurd aan de Minister van VWS. ARR is de eerste pilotregio die het rapport officieel publiceert.

Visitatie ambulancezorg Ambulance Rotterdam-Rijnmond