Zoeken

Klachten


De VRR werkt met veel professionaliteit, zorg en inzet. Desondanks kan het zijn dat u niet tevreden bent. In dat geval kunt u een klacht indienen.

Wanneer kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht bij de VRR indienen als u een situatie heeft meegemaakt waarbij u ontevreden bent over het optreden van de Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond (RBRR), de Regionale Ambulance Dienst (RAD), de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) en/of de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) of haar medewerker(s).

Alle klachten worden serieus genomen. Als het echter gaat om een gebeurtenis van meer dan een jaar geleden hoeft een klacht niet in behandeling te worden genomen. Dit geldt ook voor een klacht die al eerder is behandeld en opnieuw wordt ingediend. In die gevallen krijgt u binnen vier weken na ontvangst van de klacht een schriftelijk bericht met de reden van het niet in behandeling nemen van uw klacht.

Hoe kan ik mijn klacht indienen?

Klachten met betrekking tot ambulancezorg:
Voor klachten met betrekking tot ambulancezorg (RAD) en de meldkamer ambulancezorg verwijzen wij u naar de speciale klachtenprocedure rond ambulancezorg. Op de navolgende link vindt u alle relevante informatie over de klachtenbehandeling in het kader van ambulancezorg. Klik hier voor de website: http://www.azrr.nl/Klachtenfolder.htm.

Klachten met betrekking tot andere organisatieonderdelen:
Voor klachten over de andere organsiatieonderdelen gelden de volgende regels. U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. Bij voorkeur ontvangen wij uw klacht schriftelijk. Voor mondelinge klachten kunt u rechtstreeks contact opnemen met de klachtencoördinator. Hij/zij zorgt ervoor dat uw klacht in de organisatie wordt uitgezet. Schriftelijke klachten kunt u richten aan de directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de Brandweer rotterdam-Rijnmond, de GHOR en/of Gemeenschappelijke Meldkamer (met uitzondering van de meldkamer ambulancezorg), en bevatten tenminste uw naam, adres, dagtekening en een omschrijving van de gebeurtenis.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
t.a.v. De klachtencoördinator
Postbus 9154
3007 AD ROTTERDAM
Telefoon: 010 446 8328 [Secretariaat BJZ]

Wat wordt met mijn klacht gedaan?

Zodra de klachtencoördinator uw klacht heeft ontvangen, stuurt hij/zij u binnen één week een schriftelijk behandelingsbericht. Hierin staat vermeld hoe uw klacht zal worden behandeld. U heeft de mogelijkheid uw klacht mondeling toe te lichten bij de klachtencoördinator of klachtenbehandelaar. De klachtenbehandelaar wint ook binnen de organisatie informatie in over hetgeen is voorgevallen. Binnen zes weken ontvangt u schriftelijk bericht van de directeur over de bevindingen en conclusies van deze ‘hoor en wederhoor'.

Ombudsman

Bent u na de klachtafhandeling nog niet tevreden, dan kunt u een klacht indienen bij de Gemeentelijke Ombudsman Rotterdam. De ombudsman is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Wilt u direct een klacht indienen? Maak dan gebruik van het online klachtenformulier.

Telefoon: 010 411 16 00
E-mailadres: info@ombudsmanrotterdam.nl
Fax: 010 241 84 99

Juridische grondslag

De klachtenprocedure van de VRR is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (hoofdstuk 9) en de Kaderregeling klachtbehandeling VRR 2013 (PDF). In deze juridische documenten staat beschreven wanneer en hoe u als burger van het recht gebruik kunt maken een klacht in te dienen en hoe de klacht door moet worden behandeld.